Podmínky použití

Poslední aktualizace 4. června 2018

Děkujeme, že jste navštívili naši webovou stránku www.hotelmela.com (dále jen "web") a za Váš zájem o hotel Mela (někdy dále jen "hotel", "my", "nás" nebo "náš"). Jako podmínku používání této stránky vyžadujeme, abyste souhlasili s každým z níže uvedených podmínek používání a upozornění ("Podmínky"). Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami bez úprav, prosím, přestaňte používat tento web.

Obsah a informace zobrazené na tomto webu ("Informace o hotelu") jsou majetkem hotelu a / nebo jiných stran. Souhlasíte s tím, že stahování, reprodukce nebo přenos informací o hotelu je přísně zakázáno (s výjimkou případů, kdy je prováděno pro neobchodní individuální použití).

Tato stránka může obsahovat nebo odkazovat na ochranné známky, patenty, materiály chráněné autorskými právy, obchodní tajemství, technologie, produkty, procesy nebo jiná vlastnická práva hotelu a / nebo jiných stran. Nebude vám udělena žádná licence k užívání nebo právo na jakékoliv takové ochranné známky, patenty, materiály chráněné autorskými právy, obchodní tajemství, technologie, produkty, procesy a další majetková práva hotelu a / nebo jiných stran.

Souhlasíte s tím, že (i) nepoužijete žádné zařízení, software nebo jiné nástroje k narušení správného fungování těchto stránek (včetně způsobení nepřiměřeného nebo nepřiměřeného zatížení naší infrastruktury); (ii) používat jakýkoli robot, pavouk, jiné automatické zařízení nebo ruční proces k monitorování nebo kopírování našeho webu nebo obsahu obsaženého v něm bez předchozího písemného souhlasu autorizovaného zástupce hotelu; (iii) odstranit jakékoli ochranné známky, oznámení o autorských právech nebo jakékoliv jiné oznámení obsažené v jakýchkoli informacích o hotelu; (iv) reprodukovat, stáhnout, distribuovat, licencovat, prodávat, pronajmout, pronajmout, přizpůsobovat, vytvářet odvozená díla na základě nebo veřejně zobrazovat informace o hotelu; (v) rám, zrcadlo nebo jinou součástí stránky nebo informací o hotelu na jinou webovou stránku nebo místo; (vi) rozebírat, dekompilovat nebo zpětně zpracovat jakékoliv informace o hotelu; (vii) pokuste se zaseknout jakoukoli část webu nebo porazit nebo překonat jakoukoli šifrovací technologii nebo bezpečnostní opatření, která jsme provedli; (viii) porušuje jakákoli platná právní úprava; (ix) poskytnout nepřesné, zavádějící nebo podvodné informace prostřednictvím webu nebo v souvislosti s ním; nebo (x) posílat nebo odesílat prostřednictvím tohoto webu nezákonný, protiprávní, urážlivý, ohrožující, obtěžující, urážlivý, hanlivý, obscénní nebo jinak nežádoucí materiál.

VŠECHNY INFORMACE O HOTELU A JINÉ INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, IMPLICITNÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NÁROKU NEBO NEPORUŠENÍ. HOTEL NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ZÁSTUPCI NEBO PODMÍNKY S OHLEDEM NA STRÁNKU, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, KVALITY, ÚČINNOSTI, REPUTACE A DALŠÍ CHARAKTERISTIKY STRÁNKY. JAKÝKOLIV OBSAH DOWNLOŽENÝ NEBO JINÝM PŘÍSTUPOVANÝM PROSTŘEDNICTVÍM PROSTŘEDNICTVÍM PROSTŘEDNICTVÍM SE PROSTŘEDE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A BUDETE JEJÍ ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO MAJETKU NEBO OSOBY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU A JAKÉHOKOLIV ZAŘÍZENÍ, KTERÉ POUŽÍVÁ STRÁNKU NEBO JAKOUKOLI JINÉMU ZTRÁTU, KTERÝ VÝSLEDKY Z PŘÍSTUPU K TAKOVÉMU OBSAHU. NEPŘÍPUSTNÉ ÚDAJE ALEBO INFORMACE, ÚSPĚŠNÉ NEBO PÍSEMNÉ, ZÍSKANÉ ZE STRÁNKY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM NEBO VYTVÁŘÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ URČENA. HOTEL NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, PŘEDSTAVUJEME NEBO PODMÍNEK, ŽE: (1) TENTO STRÁNKA NEBO HOTELOVÉ INFORMACE BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY; (2) POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY BUDE NEPŘERUŠENÉ, ČASOVÉ, BEZPEČNÉ NEBO CHYBNÉ; (3) VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU ZÍSKAT POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, BUDOU SPRÁVNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ; NEBO (4) JAKÉKOLI CHYBY NA TÉTO STRÁNCE BUDOU OPRAVENÉ. A VŠECHNY Z NICH DCEŘINÝCH, SPOLEČNOSTNÍCH, SPOLEČNOSTNÍCH, ZÁSTUPCŮ NEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ ("HOTELOVÉ STRANY") JSOU NEBO JAKÉKOLI JINAK ZODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ZRANĚNÍ NEBO JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ NEBO PODOBNÉ ŠKODY ZE VAŠEHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ NEBO VAŠE NEVHODNOSTI PŘI PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY NEBO JAKÝCHKOLIV MATERIÁLŮ, STANOVISKŮ NEBO DOPORUČENÍ TŘETÍCH STRAN NA TOMTO STRÁNCE. TOTO OBMEDZENÍ SE VZTAHUJE, AŤ JE TAKOVOU ODPOVĚDNOST ZALOŽENÁ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PORUŠENÍ, NEDBALOSTI, STRATEGICKÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉHOKOLIV ZÁKLADU, A TO AJ DALŠÍ, AJ BOLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY. V JURISDIKCÍCH, KTERÉ NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZODPOVĚDNOST V TĚCHTO JURISDIKCÍCH JSOU OMEZENÁ V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. VYPLÝVAJÍTE A VYPLÝVEJTE VEŠKERÉ A VŠECHNY NÁROKY PROTI USA A HOTELOVÝM STRANŮM VYPLÝVAJÍCÍM PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO Z VÁŠHO POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY. Pokud jste rezident Kalifornie, tímto se vzdáváte oddílu 1542 Kalifornského občanského zákoníku, který uvádí: "Obecné vydání se nevztahuje na nároky, které věřitel v okamžiku provedení propuštění nevědí nebo nemá podezření, že existuje v jeho prospěch , pokud je známo, musí mít podstatně vliv na jeho vypořádání s dlužníkem. "

V souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů, pokud jde o osobní identifikační údaje, s ohledem na veškerou komunikaci, kterou do hotelu přinášíte ohledně informací o hotelu, včetně, nikoliv však pouze, zpětné vazby, otázek, připomínek, návrhů a podobně, které uvedete na webu, , textové zprávy, telefon nebo sociální média: (a) nemáte právo na důvěrnost ve vaší komunikaci a hotel nebude mít povinnost chránit vaše komunikace před zveřejněním; (b) Hotel je oprávněn reprodukovat, používat, zveřejňovat a distribuovat vaše sdělení jiným osobám bez omezení; a (c) Hotel může svobodně užívat jakékoliv myšlenky, koncepce, know-how, obsah nebo techniky obsažené ve vaší komunikaci pro jakýkoli účel, včetně, nikoli však výhradně, vývoje, výroby a marketingu produktů a služeb, které obsahují takové informace .

Hotel si vyhrazuje právo provádět změny, opravy, zrušení a / nebo vylepšení informací o hotelu a produktů a programů popsaných v těchto informacích kdykoli bez oznámení, a to i po potvrzení transakce.

Hotel je společnost se sídlem ve Spojených státech a je zakázáno poskytovat služby určitým "zakázaným osobám", které jsou vládními úředníky nebo rezidenty určitých embargovaných zemí nebo jiní jednotlivci, jejichž jména jsou zveřejněna na seznamech vedených vládními agenturami Spojených států.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, které nás nekontrolují. Nejsme zodpovědní za podmínky použití nebo praktiky ochrany soukromí a zásady shromažďování údajů pro weby třetích stran. Pro podrobnosti byste měli konzultovat podmínky používání a zásady ochrany soukromí těchto stránek. Kromě toho, protože hotel nemá kontrolu nad těmito webovými stránkami a zdroji, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že hotel nenese odpovědnost za dostupnost takových externích webových stránek nebo zdrojů a nepodporuje a nenese odpovědnost za jakýkoli obsah, reklamu, produkty , nebo jiné materiály, které jsou na těchto webových stránkách nebo zdrojích dostupné.

Jakékoli spory vyplývající z nebo související s tímto místem se řídí a vykládají a vynucují v souladu se zákony státu New York.

Tyto podmínky můžeme aktualizovat čas od času. Používáním tohoto webu výslovně souhlasíte s podmínkami v té době zveřejněné verzi těchto Podmínek (jménem sebe a vaší organizace, pokud je to možné).

Chcete-li si prohlédnout postupy ochrany osobních údajů, které upravují zpracování osobních údajů (PII) o vás, které odesíláte na těchto stránkách, přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů. Používáním našeho webu souhlasíte s tím, že zpracováváte vaše osobní identifikační údaje, jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Tyto smluvní podmínky a veškeré smlouvy nebo zásady, na které se odkazuje, představují celou dohodu mezi stranami týkající se jejich předmětu a nahrazují všechny předchozí nebo současné dohody týkající se tohoto předmětu. Neschopnost strany uplatnit nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek nesmí fungovat jako vzdání se takového práva nebo ustanovení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás na adrese dcirincione@hotelmela.com.