Syarat Penggunaan

Dikemaskini pada 4 Jun, 2018

Terima kasih kerana melawat laman web kami di www.hotelmela.com ("Laman") dan untuk kepentingan anda di Hotel Mela (kadang-kadang selepas ini dirujuk sebagai "Hotel", "kami", "kami" atau "kami"). Sebagai syarat menggunakan Laman ini, kami menghendaki anda bersetuju dengan setiap terma dan syarat penggunaan dan notis yang dinyatakan di bawah ("Syarat"). Jika anda tidak bersetuju dengan Terma ini tanpa pengubahsuaian, sila hentikan penggunaan Laman ini.

Kandungan dan maklumat yang dipaparkan di Laman ini ("Maklumat Hotel") adalah harta Hotel dan / atau pihak lain. Anda bersetuju bahawa memuat turun, mengeluarkan, atau menghantar maklumat Hotel adalah dilarang sama sekali (kecuali sejauh mana yang digunakan untuk penggunaan individu bukan komersial).

Tapak ini mungkin mengandungi atau tanda dagangan, paten, bahan berhak cipta, rahsia perdagangan, teknologi, produk, proses atau hak proprietari lain Hotel dan / atau pihak lain. Anda tidak diberikan apa-apa lesen untuk menggunakan atau hak dalam mana-mana tanda dagangan, paten, bahan berhak cipta, rahsia perdagangan, teknologi, produk, proses dan hak proprietari lain Hotel dan / atau pihak lain.

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan (i) menggunakan mana-mana peranti, perisian atau surat cara lain untuk mengganggu kerja yang betul di Laman ini (termasuk menyebabkan apa-apa beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada infrastruktur kita); (ii) menggunakan mana-mana robot, labah-labah, peranti automatik lain, atau proses manual untuk memantau atau menyalin Tapak kami atau kandungan yang terkandung di sini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari wakil Hotel yang diberi kuasa; (iii) mengalih keluar apa-apa tanda dagangan, notis hakcipta, atau apa-apa notis lain yang terkandung dalam mana-mana Maklumat Hotel; (iv) membiak, memuat turun, mengedar, melesen, menjual, menyewa, memajak, menyesuaikan diri, mencipta karya terbitan berdasarkan, atau secara umum memaparkan Maklumat Hotel; (v) bingkai, cermin, atau sebaliknya memasukkan mana-mana bahagian Tapak atau Maklumat Hotel ke laman web atau lokasi lain; (vi) membongkar, menyusun semula atau membatalkan kejuruteraan mana-mana Maklumat Hotel; (vii) cuba untuk menggodam mana-mana bahagian Laman, atau untuk mengalahkan atau mengatasi sebarang teknologi penyulitan atau langkah-langkah keselamatan yang dilaksanakan oleh kami; (viii) melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai; (ix) memberikan apa-apa maklumat yang tidak tepat, mengelirukan, atau menipu melalui atau berkaitan dengan Laman ini; atau (x) menyerahkan atau menyerahkan apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, melanggar, menyerang, mengancam, mengganggu, fitnah, memfitnah, lucah atau tidak sengaja melalui Laman ini.

SEMUA MAKLUMAT HOTEL DAN SEBARANG MAKLUMAT LAIN ADALAH DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" TANPA JAMINAN SEBARANG JENIS, SAMPAI TERSIRAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT TERSIRAT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, TAJUK ATAU PELANGGARAN. HOTEL TIDAK MEMBUAT JAMINAN, PERLAKSANAAN ATAU SYARAT DENGAN BERHENTI KEPADA LAMAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, KUALITI, KEBERKESANAN, REPUTASI DAN KARAKTERISTIK LAIN LAMAN. APA-APA CONNEN DENGAN DENGAN ATAU SEBALIKNYA YANG DIPERLUKAN MELALUI LAMAN YANG DIKELUARKAN DALAM RISIKO ANDA SENDIRI, DAN ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEBARANG KEROSAKAN ATAS HARTA ANDA ORANG YANG ANDA, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, SISTEM KOMPUTER ANDA ANDA PERANTI ANDA MENGGUNAKAN UNTUK MENGHADAPI KAMI LAMAN, ATAU KERUGIAN LAIN YANG KEPUTUSAN DARI KANDUNGAN KANDUNGAN SESUAI. TIDAK ADA ATAU MAKLUMAT, SAMA ADA LULUS ATAU TERLIBAT, DIPEROLEHI DARI ATAU MELALUI LAMAN ATAU AKAN MEMBUAT JAMINAN SEBARANG TANPA DIPERLUKAN DI SINI. HOTEL TIDAK MEMBERI WARANTI, PERINTAH ATAU SYARAT BAHAWA: (1) LAMAN INI ATAU MAKLUMAT HOTEL MENGIKUT KEPERLUAN ANDA; (2) PENGGUNAAN LAMAN INI Anda AKAN DISAMPAI, TEPAT, SECARA ATAU PERCUMA-bebas; (3) HASIL YANG TELAH DIPERLUKAN DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN INI AKAN BERKUMPULAN ATAU RELIABLE; ATAU (4) APA-APA KESALAHAN PADA SITUS INI AKAN DIBENARKAN. SELANJUTNYA, SEBARANG ANAK-ANAK SYARIKAT, AFFILIATES, AGEN, REPRESENTATIF ATAU PEMBERI LESEN ("PIHAK HOTEL") TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS ANDA ATAU SEBARANG MANUSIA UNTUK SEBARANG KEHILANGAN ATAU KECURI ATAU SEBARANG KEROSAKAN YANG TIDAK LANGSUNG, SAMPAHAN, KEROSAKAN, KHUSUS, PUNITIF ATAU TERSEBUT OLEH ACCESS ATAU PENGGUNAAN ANDA, ATAU KELAKUAN ANDA UNTUK AKSES ATAU PENGGUNAAN, LAMAN INI ATAU APA-APA BAHAN, PENDAPAT ATAU REKOMENDASI ​​PIHAK KETIGA PADA SITUS INI. PEMBATAS INI MENGAPA APLIKASI LIABILITI YANG DIPERLUKAN BERDASARKAN KONTRAK, KECUALIAN, KESALAHAN, LIABILITAS TETAP, ATAU SEBARANG BASIS LAIN, SEBENARNYA KAMI TELAH DINASIHATKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. DALAM BIDANG KUASA YANG TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN KEROSAKAN YANG TERSURAT ATAU KELEBIHAN KERUGIAN, LIABILITI KAMI DI JURISDIKTUS YANG TERSEBUT TIDAK TERHAD KEPADA TERSEBUT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG. ANDA DENGAN INI DIKELUARKAN DAN MELAKUKAN SEBARANG DAN SEMUA TUNTUTAN TERHADAP KAMI DAN PIHAK-PIHAK HOTEL YANG MENYEDIAKAN LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG PENGGUNAAN LAMAN INI. Sekiranya anda adalah pemastautin California, anda dengan ini mengetepikan Kod Sivil California Seksyen 1542, yang menyatakan, "Pelepasan umum tidak meliputi tuntutan yang tidak diketahui atau diduga oleh pemiutang untuk kepentingannya pada masa pelaksanaan pelepasan itu, yang mana , jika diketahui olehnya, mestilah telah menjejaskan penyelesaiannya dengan penghutang. "

Tertakluk kepada polisi privasi kami yang berkaitan dengan maklumat peribadi, berkenaan dengan semua komunikasi yang anda buat kepada Hotel mengenai Maklumat Hotel, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklum balas, pertanyaan, komen, cadangan dan sebagainya yang anda berikan di Laman, e-mel , mesej teks, telefon atau media sosial: (a) anda tidak mempunyai hak kerahsiaan dalam komunikasi anda dan Hotel tidak mempunyai kewajipan untuk melindungi komunikasi anda dari pendedahan; (b) Hotel akan bebas untuk menghasilkan, menggunakan, mendedahkan dan mengedarkan komunikasi anda kepada orang lain tanpa batasan; dan (c) Hotel akan bebas menggunakan apa-apa idea, konsep, pengetahuan, kandungan atau teknik yang terkandung dalam komunikasi anda untuk apa jua tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembangunan, pengeluaran dan pemasaran produk dan perkhidmatan yang menggabungkan maklumat tersebut .

Hotel mempunyai hak untuk membuat perubahan, pembetulan, pembatalan dan / atau penambahbaikan kepada Maklumat Hotel dan kepada produk dan program yang dinyatakan dalam maklumat tersebut, pada bila-bila masa tanpa notis, termasuk selepas pengesahan transaksi.

Hotel adalah sebuah syarikat yang berdomisili di Amerika Syarikat dan dilarang menyediakan perkhidmatan kepada "orang yang dilarang" tertentu yang merupakan pegawai kerajaan atau penduduk negara-negara yang ditahan tertentu, atau individu lain yang namanya diterbitkan pada daftar yang dikelola oleh agensi-agensi pemerintah Amerika Serikat.

Laman ini mungkin mengandungi pautan ke laman web luar yang tidak dikawal oleh kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap terma penggunaan atau amalan privasi dan dasar pengumpulan data untuk tapak pihak ketiga. Anda harus berunding dengan syarat penggunaan dan dasar privasi laman web tersebut untuk butirannya. Di samping itu, kerana Hotel tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan sumber-sumber tersebut, anda mengakui dan bersetuju bahawa Hotel tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan laman web atau sumber luar tersebut dan tidak mengesahkan dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan, pengiklanan, produk , atau bahan lain pada atau tersedia dari laman web atau sumber tersebut.

Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Laman ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan dan dikuatkuasakan mengikut undang-undang Negeri New York.

Kami boleh mengemas kini Terma ini dari semasa ke semasa. Dengan menggunakan Laman ini, anda (bagi pihak diri dan organisasi anda, jika berkenaan) secara jelas bersetuju dengan terma dan syarat versi yang diposkan pada Syarat ini.

Sekiranya anda ingin melihat amalan privasi yang mengawal bagaimana kami memproses maklumat peribadi (PII) mengenai anda yang anda serahkan di Laman ini, sila semak Dasar Privasi kami. Dengan menggunakan Laman kami, anda bersetuju dengan PII anda diproses seperti yang ditetapkan dalam Dasar Privasi kami.

Syarat-syarat ini dan mana-mana perjanjian atau dasar yang dirujuk di sini merupakan keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak berkenaan dengan perkara itu dan menggantikan mana-mana perjanjian sebelum atau sezaman berhubung dengan perkara itu. Kegagalan pihak untuk menjalankan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau ketentuan Syarat ini tidak akan berfungsi sebagai pengabaian hak atau ketentuan tersebut. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Terma ini, sila hubungi kami di dcirincione@hotelmela.com.