Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 4 juni 2018

Bedankt voor uw bezoek aan onze website op www.hotelmela.com (de "Site") en voor uw interesse in Hotel Mela (soms ook "Hotel", "wij", "ons" of "onze" genoemd). Als voorwaarde voor het gebruik van deze Site is het noodzakelijk dat u akkoord gaat met elk van de onderstaande gebruiksvoorwaarden en mededelingen (de "Voorwaarden"). Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden zonder wijzigingen, stop dan met het gebruik van deze site.

De inhoud en informatie weergegeven op deze site ("Hotelinformatie") is eigendom van Hotel en / of andere partijen. U stemt ermee in dat het downloaden, reproduceren of verzenden van Hotelinformatie ten strengste verboden is (behalve in de mate die wordt uitgevoerd voor niet-commercieel individueel gebruik).

Deze Site kan handelsmerken, patenten, auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Hotel en / of andere partijen bevatten of ernaar verwijzen. U krijgt geen gebruikslicentie of recht op handelsmerken, patenten, auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Hotel en / of andere partijen.

U stemt ermee in dat u (i) geen apparaat, software of andere middelen zult gebruiken om de goede werking van deze Site te belemmeren (inclusief het veroorzaken van onredelijke of onevenredige belasting van onze infrastructuur); (ii) gebruik een robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces om onze Site of de hierin opgenomen inhoud te controleren of te kopiëren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een geautoriseerde Hotelvertegenwoordiger; (iii) handelsmerken, auteursrechtvermeldingen of enige andere kennisgeving vervat in enige Hotelinformatie te verwijderen; (iv) reproduceren, downloaden, distribueren, licentiëren, verkopen, verhuren, leasen, aanpassen, afgeleide werken creëren gebaseerd op of openbaar weergeven van de Hotelinformatie; (v) een deel van de Site of Hotelinformatie omkaderen, spiegelen of anderszins opnemen in een andere website of locatie; (vi) alle Hotelinformatie demonteren, decompileren of reverse-engineeren; (vii) een gedeelte van de Site proberen te hacken, of versleutelings- of beveiligingsmaatregelen die door ons zijn geïmplementeerd, te verslaan of te overwinnen; (viii) een toepasselijke wet overtreden; (ix) om het even welke onnauwkeurige, misleidende of frauduleuze informatie door of in verband met de Site verstrekken; of (x) onwettig, inbreukmakend, beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins aanstootgevend materiaal plaatsen of indienen via de Site.

ALLE HOTELINFORMATIE EN ANDERE INFORMATIE WORDT IN DE HUIDIGE STAAT GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. HOTEL GEEFT GEEN GARANTIE, VERTEGENWOORDIGING OF VOORWAARDE MET BETREKKING TOT DE SITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE KWALITEIT, DOELTREFFENDHEID, REPUTATIE EN ANDERE KENMERKEN VAN DE SITE. ELKE INHOUD DIE IS GEDOWNLOAD VAN OF ANDERSZINS TOEGEGEVEN VIA DE SITE IS TOEGANG VOOR EIGEN RISICO EN U ZAL UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW EIGENDOM OF PERSOON, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, UW COMPUTERSYSTEEM EN ENIG APPARAAT DAT U GEBRUIKT OM ONZE TOEGANG TE KRIJGEN. SITE, OF ENIG ANDER VERLIES DAT HET RESULTAAT IS VAN TOEGANG TOT EEN DERGELIJKE INHOUD. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VAN OF VIA DE SITE OF ZAL EEN GARANTIE MAKEN DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD. HOTEL GEEFT GEEN GARANTIE, VERKLARING OF VOORWAARDE DAT: (1) DEZE SITE OF HOTELINFORMATIE AAN UW VEREISTEN VOLDOET; (2) UW GEBRUIK VAN DEZE SITE ZAL ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZIJN; (3) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR GEBRUIK VAN DEZE SITE ZULLEN NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN; OF (4) EVENTUELE FOUTEN OP DEZE SITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. NOCH DE VS OF WELKE VAN ONZE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, AFFILIATES, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS OF LICENTIEGEVERS (DE "HOTELPARTIJEN") ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR U OF IEDEREEN ANDERS VOOR ELK VERLIES OF LETSEL OF ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE, STRAFRECHTELIJKE OF SOORTGELIJKE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG OF GEBRUIK VAN, OF UW ONVERMOGEN TOT TOEGANG OF GEBRUIK VAN DEZE SITE OF ENIGE MATERIALEN, ADVIEZEN OF AANBEVELINGEN VAN DERDEN OP DEZE SITE. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OF DE BEWAREN AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN JURISDICTIES DIE DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT TOT DE WETTELIJK TOEGESTAAN MATE. U KUNT HIERBIJ ELKE EN ALLE CLAIMS TEGENOVER ONS EN DE HOTELSPARTIJEN DIRECT OF INDIRECT UIT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE VERSTREKKEN. Als u inwoner van Californië bent, ziet u hierbij af van sectie 1542 van het Amerikaanse burgerlijk wetboek, waarin staat: "Een algemene vrijgave strekt zich niet uit tot vorderingen die de schuldeiser niet kent of vermoedt dat hij ten tijde van de uitvoering van de vrijgave in zijn voordeel bestond, , indien bekend door hem moet zijn schikking met de schuldenaar wezenlijk hebben beïnvloed. "

Onderhevig aan ons privacybeleid met betrekking tot persoonlijk identificeerbare informatie, met betrekking tot alle communicatie die u naar Hotel maakt met betrekking tot Hotelinformatie, inclusief maar niet beperkt tot feedback, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke die u op de Site verstrekt, e-mail , tekstberichten, telefoon of sociale media: (a) u hebt geen recht op vertrouwelijkheid in uw communicatie en Hotel is niet verplicht uw communicatie te beschermen tegen openbaarmaking; (b) Het staat het hotel vrij om uw mededelingen zonder beperking te reproduceren, te gebruiken, bekend te maken en te verspreiden; en (c) Het staat het hotel vrij om ideeën, concepten, knowhow, inhoud of technieken in uw communicatie voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten en diensten die dergelijke informatie bevatten. .

Hotel behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, ook na bevestiging van een transactie, wijzigingen aan te brengen in, correcties aan te brengen en / of verbeteringen aan te brengen aan Hotelinformatie en aan de producten en programma's die in dergelijke informatie worden beschreven.

Hotel is een bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten en is verboden om diensten te verlenen aan bepaalde "verboden personen" die overheidsfunctionarissen of ingezetenen zijn van bepaalde embargo-landen of andere personen waarvan de namen worden gepubliceerd op lijsten die worden bijgehouden door overheidsinstanties van de Verenigde Staten.

Deze Site kan links bevatten naar externe websites die niet door ons worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gebruiksvoorwaarden of privacypraktijken en het beleid voor gegevensverzameling voor sites van derden. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die sites voor meer informatie. Omdat Hotel geen controle heeft over dergelijke websites en bronnen, erkent u en stemt u ermee in dat Hotel niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen, en niet instemt en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor inhoud, advertenties of producten. of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen.

Alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de staat New York.

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Door de Site te gebruiken, stemt u (namens uzelf en uw organisatie, indien van toepassing) uitdrukkelijk in met de bepalingen en voorwaarden van de toen geposte versie van deze Voorwaarden.

Als u de privacypraktijken wilt bekijken die bepalen hoe wij persoonlijk identificeerbare informatie (PII) over u verwerken die u op deze Site indient, lees dan ons Privacybeleid. Door onze Site te gebruiken, stemt u ermee in dat uw PII wordt verwerkt zoals uiteengezet in ons Privacybeleid.

Deze Voorwaarden en alle overeenkomsten of beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten met betrekking tot dergelijke onderwerpen. Het niet-uitoefenen of afdwingen door een partij van een recht of bepaling van deze Voorwaarden zal niet werken als een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via dcirincione@hotelmela.com.