Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2018

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej pod adresem www.hotelmela.com ("Strona") oraz za zainteresowanie Hotelem Mela (czasami zwanym dalej "Hotel", "my", "nas" lub "nasz"). Warunkiem korzystania z tej witryny jest wyrażenie zgody na każdy z warunków użytkowania i zamieszczonych poniżej ogłoszeń ("Warunki"). Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami bez modyfikacji, zaprzestań korzystania z tej witryny.

Treści i informacje wyświetlane na tej stronie ("Informacje o hotelu") są własnością Hotelu i / lub innych stron. Zgadzasz się, że pobieranie, powielanie lub przesyłanie Informacji o Hotelu jest surowo zabronione (z wyjątkiem zakresu przeprowadzanego do nie komercyjnego użytku indywidualnego).

Witryna ta może zawierać lub odwoływać się do znaków towarowych, patentów, materiałów chronionych prawami autorskimi, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów lub innych praw własności Hotel i / lub innych stron. Użytkownik nie uzyskuje żadnej licencji na używanie ani prawo do takich znaków towarowych, patentów, materiałów chronionych prawami autorskimi, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów i innych praw własności Hotelu i / lub innych stron.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie (i) wykorzystywać żadnego urządzenia, oprogramowania lub innego narzędzia w celu zakłócania prawidłowego działania niniejszej Witryny (w tym powodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalne obciążenie naszej infrastruktury); (ii) używać jakiegokolwiek robota, pająka, innego automatycznego urządzenia lub procesu ręcznego w celu monitorowania lub kopiowania naszej Witryny lub treści tu zawartych bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Hotelu; (iii) usuwać wszelkie znaki towarowe, informacje o prawach autorskich lub wszelkie inne informacje zawarte w Informacjach o Hotelu; (iv) reprodukować, pobierać, dystrybuować, licencjonować, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, adaptować, tworzyć dzieł pochodnych na podstawie lub publicznie wyświetlać Informacji o Hotelu; (v) ramka, lustro lub w inny sposób włączają jakąkolwiek część Witryny lub Informacji Hotelowej do innej strony internetowej lub lokalizacji; (vi) dezasemblować, dekompilować lub odtwarzać kodu źródłowego dowolnej Informacji Hotelowej; (vii) usiłować włamać się do jakiejkolwiek części Witryny lub pokonać lub przezwyciężyć jakąkolwiek technologię szyfrowania lub wdrożone przez nas środki bezpieczeństwa; (viii) naruszają obowiązujące prawo; (ix) dostarczania jakichkolwiek niedokładnych, wprowadzających w błąd lub oszukańczych informacji poprzez lub w związku z Witryną; lub (x) publikować lub przesyłać za pośrednictwem Witryny jakiekolwiek treści niezgodne z prawem, naruszające prawo, obraźliwe, zastraszające, nękające, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób kontrowersyjne.

WSZYSTKIE INFORMACJE O HOTELU I WSZELKIE INNE INFORMACJE SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ ("AS IS"), BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, AW SZCZEGÓLNOŚCI DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. HOTEL NIE UDZIELA GWARANCJI, REPREZENTACJI ANI WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO WITRYNY, W TYM MIĘDZY INNYMI, JAKOŚCI, SKUTECZNOŚCI, REPUTACJI ORAZ INNYCH CHARAKTERYSTYKÓW WITRYNY. WSZELKIE TREŚCI POBIERANE OD LUB W INNY SPOSÓB DOSTĘPNE POPRZEZ WITRYNĘ JEST DOSTĘPNA NA WŁASNE RYZYKO ORAZ UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA WŁASNOŚCI LUB OSOBY, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ORAZ WSZELKIE URZĄDZENIE, KTÓRE WYKORZYSTAJESZ DOSTĘP DO NASZYCH WITRYNA LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY, KTÓRE WYNIKAJĄ Z DOSTĘPU TAKIEJ TREŚCI. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE OD LUB POPRZEZ WITRYNĘ ANI TEŻ NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE WYDANA. HOTEL NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, REPREZENTACJI ANI WARUNKU, ŻE: (1) NINIEJSZA STRONA LUB INFORMACJE HOTELOWE SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (2) KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ STRONY BĘDZIE NIEPRZERWANE, AKTUALNE, BEZPIECZNE I WOLNE OD BŁĘDÓW; (3) REZULTATY, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE Z UŻYWANIA TEJ WITRYNY BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE; LUB (4) WSZELKIE BŁĘDY NA TEJ STRONIE ZOSTANĄ NAPRAWIONE. WSZYSTKIE NASZE SPÓŁKI ZALEŻNE, PODMIOTY POWIĄZANE, AGENCI, PRZEDSTAWICIELI ANI LICENCJODAWCY ("STRONY HOTELOWE") NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI KAŻDEJ OSOBY ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ LUB OBRAŻENIA, ANI ZA ŻADNE POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SPECJALNE, KARNE LUB PODOBNE ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z Z WYJĄTKIEM DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY LUB MATERIAŁÓW, OPINII LUB ZALECEŃ STRON TRZECICH NA TEJ STRONIE LUB TWOJEJ NIEMOŻNOŚCI. NINIEJSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAJMUJE SIĘ NA KONTRAKCIE, TERMINIE, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNE PODSTAWIE, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W JURYSDYKCJACH, KTÓRE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W TAKICH SYSTEMACH JURYSDYKCJI JEST OGRANICZONA W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. NINIEJSZYM UDOSTĘPNIAJ I ZANIEDBUJ WSZELKIE ROSZCZENIA PRZECIWKO USA I STRON HOTELOWYCH WYNIKAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz się Sekcji 1542 Kodeksu cywilnego w Kalifornii, która stanowi: "Ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że ​​istnieją na jego korzyść w momencie wykonania zwolnienia, które , gdyby wiedział, że musiał znacząco wpłynąć na jego rozliczenie z dłużnikiem ".

Zgodnie z naszą polityką prywatności dotyczącą danych osobowych, w odniesieniu do wszelkiej komunikacji z Hotelem dotyczącej Informacji o Hotelach, w tym m.in. informacji zwrotnych, pytań, komentarzy, sugestii itp., Które podajesz na Stronie, e-mailem , wiadomości tekstowe, telefony lub media społecznościowe: (a) nie będziesz mieć prawa do poufności w swoich komunikatach, a Hotel nie będzie zobowiązany do ochrony twoich komunikatów przed ujawnieniem; (b) Hotel może swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać komunikację z innymi bez ograniczeń; oraz (c) Hotel może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how, treści lub techniki zawarte w komunikacji w jakimkolwiek celu, w tym między innymi opracowywanie, produkcję i marketing produktów i usług zawierających takie informacje. .

Hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek, anulowań i / lub ulepszeń Informacji Hotelowych oraz produktów i programów opisanych w tych informacjach, w dowolnym czasie i bez powiadomienia, w tym po potwierdzeniu transakcji.

Hotel jest spółką mającą siedzibę w Stanach Zjednoczonych i nie wolno jej świadczyć usług "osobom zabronionym", które są urzędnikami państwowymi lub rezydentami niektórych krajów objętych embargiem lub innymi osobami, których nazwiska są publikowane na listach obsługiwanych przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych.

Ta strona może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które nie są przez nas kontrolowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za warunki użytkowania lub praktyki dotyczące prywatności i zasady gromadzenia danych w witrynach stron trzecich. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z warunkami korzystania i zasadami prywatności tych witryn. Ponadto, ponieważ Hotel nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i zasobami, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Hotel nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne na takich stronach lub zasobach.

Wszelkie spory wynikające z Witryny lub związane z nią będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Korzystając z Witryny, użytkownik (w imieniu własnym i organizacji, jeśli dotyczy) wyraźnie akceptuje warunki opublikowanej wersji niniejszych Warunków.

Jeśli chcesz zapoznać się z praktykami dotyczącymi prywatności, które regulują sposób przetwarzania informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkownika (PII), które przesyłasz na tej stronie, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. Korzystając z naszej Witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Niniejsze Warunki oraz wszelkie umowy i zasady wymienione w niniejszym dokumencie stanowią całość porozumienia między stronami w zakresie jego przedmiotu i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy dotyczące takiego przedmiotu. Niewykonanie lub egzekwowanie przez dowolne prawo lub postanowienie niniejszych Warunków nie będzie działało jako zrzeczenie się tego prawa lub postanowienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt pod adresem dcirincione@hotelmela.com.