Podmienky používania

Naposledy aktualizované 4. júna 2018

Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku na adrese www.hotelmela.com ("stránka") a za Váš záujem o Hotel Mela (niekedy ďalej len "Hotel", "my", "nás" alebo "náš"). Ako podmienku používania tejto stránky vyžadujeme, aby ste súhlasili s každým z nasledujúcich podmienok používania a upozornení uvedených nižšie (ďalej len "Zmluvné podmienky"). Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte bez zmeny, prerušte používanie týchto stránok.

Obsah a informácie zobrazené na tejto stránke ("Informácie o hoteli") sú majetkom hotela a / alebo iných strán. Súhlasíte s tým, že sťahovanie, reprodukovanie alebo prenášanie informácií o hoteli je prísne zakázané (s výnimkou prípadov, ktoré sa vykonávajú pre nekomerčné individuálne použitie).

Táto stránka môže obsahovať alebo odkazovať na ochranné známky, patenty, materiály chránené autorskými právami, obchodné tajomstvá, technológie, produkty, procesy alebo iné vlastnícke práva spoločnosti a / alebo iných strán. Nebudete mať žiadnu licenciu na používanie alebo právo na akékoľvek takéto ochranné známky, patenty, materiály chránené autorskými právami, obchodné tajomstvá, technológie, produkty, procesy a iné vlastnícke práva hotela a / alebo iných strán.

Súhlasíte s tým, že (i) nebudete používať akékoľvek zariadenie, softvér alebo iné nástroje, ktoré by narušili správne fungovanie tejto stránky (vrátane spôsobenia akéhokoľvek neprimeraného alebo neprimeraného zaťaženia našej infraštruktúry); (ii) používať akýkoľvek robot, pavúk, iné automatické zariadenie alebo manuálny proces na monitorovanie alebo kopírovanie našej stránky alebo obsahu obsiahnutého v tomto dokumente bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorizovaného zástupcu hotela; (iii) odstrániť všetky ochranné známky, oznámenia o autorských právach alebo akékoľvek iné oznámenia obsiahnuté v akýchkoľvek informáciách o hoteli; (iv) reprodukovať, sťahovať, distribuovať, licencovať, predávať, prenajímať, prenajímať, upravovať, vytvárať odvodené diela založené na, alebo verejne zobrazovať informácie o hoteli; (v) rám, zrkadlo alebo inak začleniť akúkoľvek časť informácií o lokalite alebo hoteli na inú webovú stránku alebo miesto; (vi) rozoberať, dekompilovať alebo spätne robiť akékoľvek informácie o hoteli; (vii) pokúsiť sa odstrániť akúkoľvek časť stránky alebo poraziť alebo prekonať akúkoľvek technológiu šifrovania alebo bezpečnostné opatrenia, ktoré sme vykonali; (viii) porušenie akéhokoľvek platného zákona; (ix) poskytovať nepresné, zavádzajúce alebo podvodné informácie prostredníctvom alebo v súvislosti s touto stránkou; alebo (x) posielate alebo odovzdávate prostredníctvom tohto webu nezákonné, porušujúce, urážajúce, ohrozujúce, obťažujúce, urážlivé, hanlivé, obscénne alebo inak nežiaduce.

VŠETKY INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI A AKÉKOĽVEK ĎALŠIE INFORMÁCIE JE POSKYTOVANÉ "TAK AKO JE" BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, TITULU ALEBO NEPORUŠENIA. HOTEL NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU, ZASTÚPENIE ALEBO PODMIENKY V SÚVISLOSTI S TÝM, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA KVALITU, ÚČINNOSTI, REPUTÁCII A OSTATNÝCH CHARAKTERISTICKÝCH STRÁNKACH. AKÝKOĽVEK OBSAH STIAHNUTÝ ALEBO INÝM PRÍSTUPOM NA STRÁNKACH JE PRÍSTUPNÝ NA VÁŠ VLASTNÉ RIZIKO A BUDETE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE VAŠEHO MAJETKU ALEBO OSOBY, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU A ZARIADENIA, KTORÉ POUŽÍVAJÚ NA PRÍSTUP NAŠICH STRÁNKU ALEBO AKEJKOĽVEK INÉ STRATY, KTORÉ VÝSLEDKY Z PRÍSTUPU S TÝMTO OBSAHOM. NIE SÚ RADY ALEBO INFORMÁCIE, AJ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, ZÍSKANÉ Z STRÁNKOVÝCH STRÁNOK ALEBO ALEBO VYTVORUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY, KTORÉ NIE SÚ VÝSLOVNE UVEDENÉ. HOTEL NEMÁ ŽIADNU ZÁRUKU, ZASTÚPENIE ALEBO PODMIENKY, KTORÉ: (1) TÁTO STRÁNKA ALEBO HOTELOVÉ INFORMÁCIE BUDE SPLNIŤ VAŠE POŽIADAVKY; (2) VÁŠ POUŽÍVANIE TÁTO STRÁNKAMI BUDE NEPRERUŠENÉ, ČASOVÉ, BEZPEČNÉ ALEBO BEZ CHYBY; (3) VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽE BYŤ ZÍSKANÉ POUŽÍVANÍM TÝCHTO STRÁNOK, BOLI SPRÁVNE ALEBO SPOĽAHLIVÉ; ALEBO (4) AKÉKOĽVEK CHYBY NA TOMTO STRÁNKE BUDE OPRAVENÉ. AKO AKEJKOĽVEK Z NÁRODNÝCH DOHÔD, SPOLOČNOSTÍ, SPOLOČNOSTÍ, ZÁSTUPCOVIA ALEBO LICENCIE ("HOTELOVÉ STRANY") NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA VÁS ALEBO AKOKOĽVEK INÉ ZA ŽIADNE STRATY ALEBO ZRANENIA ALEBO AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ŠPECIÁLNE, TRESTNÉ ALEBO PODOBNÉ ŠKODY Z PRÍSTUPU, POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA TOHTO STRÁNKY ALEBO MATERIÁLOV, STANOVENÍ ALEBO ODPORÚČANÍ TREŤICH STRÁN NA TOMTO STRÁNKE. TOTO OBMEDZENIE SA VZŤAHUJE NA ZÁKLADE ZÁRUKY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA ZMLUVU, TROUBU, NEDBALOSŤ, STREDNÚ ZODPOVEDNOSŤ ALEBO AKOKOĽVEK INÉ ZÁKLADY, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. V JURISDIKCIÁCH, KTORÉ NEMUSIA VYLÚČIŤ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, NAŠA ZODPOVEDNOSŤ V TÝCHTO JURISDIKCII SA MÁ OBMEDZOVAŤ V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM. ZÍSKAJTE A VYPLÝVAJTE AKÉKOĽVEK A VŠETKY NÁROKY ZA NÁS A HOTELOVÉ STRANY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ PRIAMO ALEBO NEPRIAME Z VÁŠHO POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY. Ak ste obyvateľom Kalifornie, týmto sa vzdávate Občianskeho zákonníka 1542 v Kalifornii, ktorý uvádza: "Všeobecné zverejnenie sa nevzťahuje na nároky, ktoré veriteľ nevie alebo nemá podozrenie, že existuje v jeho prospech v čase vykonania prepustenia, čo , ak je známy, musí mať podstatne ovplyvniť jeho vyrovnanie s dlžníkom. "

V súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú osobne identifikovateľných informácií, s ohľadom na všetku komunikáciu s hotelom týkajúcu sa informácií o hoteli, vrátane, ale nielen, spätnej väzby, otázok, komentárov, návrhov a podobne, ktoré ste poskytli na lokalite, e-mail , textové správy, telefónne alebo sociálne médiá: (a) nemáte žiadne právo na dôverný charakter vo vašich komunikáciách a Hotel nebude mať žiadnu povinnosť chrániť vaše komunikácie pred zverejnením; (b) Hotel môže slobodne rozmnožovať, používať, zverejňovať a distribuovať vaše komunikácie iným osobám bez obmedzenia; a (c) Hotel môže slobodne využívať akékoľvek nápady, koncepcie, know-how, obsah alebo techniky obsiahnuté vo vašich oznámeniach na akýkoľvek účel, vrátane, ale nie výhradne, vývoja, výroby a marketingu produktov a služieb, ktoré obsahujú takéto informácie ,

Hotel si vyhradzuje právo vykonať zmeny, opravy, zrušenia a / alebo vylepšenia informácií o hoteli a produktov a programov popísaných v týchto informáciách kedykoľvek bez upozornenia, a to aj po potvrdení transakcie.

Hotel je spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch a je zakázané poskytovať služby určitým "zakázaným osobám", ktoré sú štátnymi úradníkmi alebo obyvateľmi niektorých embargovaných krajín, alebo inými osobami, ktorých mená sú zverejnené v zoznamoch vedených vládnymi agentúrami Spojených štátov.

Táto stránka môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré nás nekontrolujú. Nie sme zodpovední za podmienky používania alebo praktiky ochrany súkromia a pravidlá zhromažďovania údajov pre webové stránky tretích strán. Ak chcete získať podrobnosti, prečítajte si podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov týchto stránok. Okrem toho, pretože Hotel nemá žiadnu kontrolu nad týmito webovými stránkami a zdrojmi, uznávate a súhlasíte s tým, že hotel nenesie zodpovednosť za dostupnosť takýchto externých webových stránok alebo zdrojov a nepodporuje a nenesie zodpovednosť za akýkoľvek obsah, reklamu, produkty , alebo iných materiálov, ktoré sú na týchto webových stránkach alebo zdrojoch dostupné.

Všetky spory vyplývajúce z tejto stránky alebo súvisiace s touto stránkou budú riadené a vykladané a vykonané v súlade s právnymi predpismi štátu New York.

Tieto podmienky môžeme z času na čas aktualizovať. Používaním tejto stránky (v mene vás a vašej organizácie, ak je to vhodné) sa výslovne súhlasíte so zmluvnými podmienkami verzie týchto podmienok.

Ak chcete zobraziť postupy ochrany osobných údajov, ktoré upravujú spôsob, akým spracovávame informácie o osobnej identifikácii (PII) o vás, ktoré ste odoslali na týchto stránkach, prečítajte si naše Pravidlá ochrany osobných údajov. Používaním našich stránok súhlasíte s tým, aby ste spracovali vašu identifikáciu osobných údajov v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

Tieto Zmluvné podmienky a akékoľvek dohody alebo zásady, na ktoré sa odkazuje, predstavujú celú dohodu medzi stranami týkajúcu sa ich predmetu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody v súvislosti s takýmto predmetom. Neschopnosť strany uplatniť alebo vymáhať akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok nebude fungovať ako vzdanie sa takého práva alebo ustanovenia. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, kontaktujte nás na adrese dcirincione@hotelmela.com.