Đặt Ngay
(877) 452-6352
Đặt Ngay

Liên hệ chúng tôi

Hotel-Mela Exterior

Liên hệ chúng tôi

Yêu cầu đặt phòng:
reservations@hotelmela.com
+877 452 6352

Thắc mắc của nhóm:
groupsales@hotelmela.com
+212 710 7012

Yêu cầu hướng dẫn:
concierge@hotelmela.com
+212 710 7017

Thắc mắc của Folio:
folio@hotelmela.com
+212 710 7029

Tất cả các yêu cầu khác:
+1 877 452 6352
Close